Rok 2017

Přednášející 2017

 


1) Prof. Marit Sørensen Ph.D.

Profesorka sportovní psychologie – Norská škola Sportovních studií v Oslu.

Učitelka angličtiny na ZŠ a výuka Tělesné výchovy v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Vyučuje neslyšící studenty.

Senior Advisor v sekci pro podporu zdraví, Národní institut pro veřejné zdraví.

Kontakt: marit.sorensen@nih.no

 

 


2)Prof. Adrian H. Taylor

Vedoucí výzkumu zdravotní péče na universitě v Plymouth.

Působil v oblasti psychologie cvičení a zdraví na čtyřech universitách ve Velké Británii (Brighton, De Montfort, Exeter, Plymouth).

Zaměření: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví.

Šéfredaktor interdisciplinárního deníku Duševního zdraví a pohybové aktivity

Zabývá se vlivem  cvičení na psychickou pohodu a pochopením  toho, jak pohybová aktivita posiluje psychické složky osobnosti.  Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti

Kontakt: Adrian.taylor@plymouth.ac.uk

 

 

3) Mgr. Tereza Louková, Ph.D

Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a
psychologie na FTVS UK Praha.

Od září 2008 působí, jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru – Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové.

Patří mezi hlavní organizátory mezinárodní konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem.

Zaměřuje se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a
psychomotoriku.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

 

 


4) Marte Bentzen, Ph.D

Výzkumný pracovník na katedře psychologie a koučování na Norské škole Sportovních věd v mezinárodním výzkumu: Pohybová aktivita, jako součást při léčbě psychiatrických pacientů (Psych Pat Projekt).

Ph.D. ve sportovních vědách, titul v oboru Aplikovaná tělesná aktivita, vzdělávání učitelů

Terapeutka na psychiatrickém oddělení.

Působí jako poradce v několika různých rehabilitačních institucích, které používají přizpůsobené pohybové aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu u dospělých pacientů.

Kontakt: marte.bentzen@nih.no

 

 

5) PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze

V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní
nemocnici na Bulovce v Praze. 

Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou
komunikační strategickou psychoterapii.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

 

 

 

6 ) doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.

Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 

 


7) Anders Farholm

Doktorand Norské školy sportovních věd v Oslu, Katedra Coachingu
a psychologie sportu.

Hlavní oblastí zájmu je motivace pro pohybovou aktivitu pro jedince s vážným psychickým onemocněním.

Kontakt: anders.farholm@nih.no

 

 


8) Magne Hem Stenersen


Magisterský studijní program ve Sportovních vědách.
Instruktor v několika různých rehabilitačních institucích a
organizací, využívajících přizpůsobené fyzické aktivity
jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou
pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.

 


9) Mary – Anne Paterson

Terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění, vede workshopy

ve Velké Británii, Evropě i v České republice, Izraeli a v Rusku.

Arteterapeutka v rehabilitační nemocnici N.H.S a Cancerkin UNIT the Royal Free nemocnici v Londýně. Pracuje dlouhodobě s duševně nemocnými klienty a s klienty s vážnými úrazy na oddělení fyzioterapie.

Arteterapii a sociální umění nabízí dětem, mladým lidem a seniorům z pečovatelských zařízení, nemocnicím a centrům pro zdravotně znevýhodněné ve Velké Británii a v Rusku.

Účastní se respitních víkendů pro uprchlíky a lidi žijící v exilu v Londýně a ve Velké Británii.

 

 


10)Mgr. Marianna Kollarová

Doktrorandka v oboru Sociální psychologie a psychologie práce na Universitě P.J.Šafářika v Košicích.

Psycholožka v Dětském domově Spišské Vlachy. Mediátorka a členka Slovenské psychologické společnosti.

Kontakt: marianna.kollarova@gmail.com


11) doc. PaeDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)

Odborný asistent VUT Brno, psycholog a sportovní psycholog.

Pedagogická činnost v oblasti: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování,
psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na
sport, psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Kontakt: blahutkova@fsps.muni.cz

 

13) PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.

Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením doc. B. Hátlové.

Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz

 

 

 


14) Mgr. Miroslava Papajiková

Magisterský obor Andragogika a Personální řízení na FF UK v Praze

Absolventka Mgr. oboru Politologie na FSV UK v Praze

Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  Vědomé
Tělo – Labanova analýza pohybu/Baternieff Fundamentals. 

Vzdělává se v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a
psychomotoriky. Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.

Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a
seminářích českých i zahraničních lektorů.

Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití
tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění
projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Kontakt: mirka.papajikova@seznam.cz

 

 


15) PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Odborná
asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut.

S dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému;

hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.

Kontakt: renata.hajna@ujep.cz