Rok 2012

Přednášející 2012

Prof. MaritSørensen

 • Profesorka sportovní psychologie na Norské škole Sportovních studií v Oslu (Norsko).

Téma přednášky:

Motivace k tělesné aktivitě u jedinců s mentálním postižením.

Workshop: Tělesná aktivita pro jedince s mentálním postižením.

Kontakt: marit.sorensen@nih.no

Prof. Michel Probst, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia “Psychomotorické terapie” a “Relaxační terapie” na KU Leuven (Belgie).
 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy.
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.

Téma přednášky: Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví pro dospělé (teoretický přístup).


Workshop: Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví (praxe).

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

Prof. Gioacchino Pagliaro

 • Ředitel Psychologické kliniky v Bologni (U.O.C. Psicologia Clinica Ospedaliera), Onkologické oddělení.
 • Profesor klinické psychologie na Univerzitě v Padově.
 • Psycholog a psychoterapeut. Od roku 1993 profesor a lektor na oddělení Klinické psychologie na Universitě v Padově. Věnuje se holistickému modelu a alternativním psychologickým metodám v klinické praxi.
 • Víceprezident mezinárodní společnosti AIREMP pro výzkum medicíny a psychologie v Entanglementin.

Téma přednášky: Změna paradigmatu ve vědě a v modelu mysl-tělo.

Workshop: Meditace jako cesta ke zdraví.

Kontakt:

gioacchino.pagliaro@ausl.bologna.it

gioacchino.pagliaro@unipd.it

Rui Roque Fernando Martins, Ph.d

 • Profesor a více-prezident na Technické Univerzitě v Lisabonu (Faculty of Human Kinetics, UTL, Portugal)
 • President Evropského Fóra Psychomotoriky.
 • Koordinátor magisterských předmětů v oblasti psychomotorické rehabilitace FHM – UTL.
 • Portugalský delegát v Mezinárodní organizaci psychomotoriky a relaxace v Paříži.
 • Zakládající člen a více-prezident Portugalské Asociace Psychomotoriky.

 

Téma přednášky: tělo a pohyb při vytváření osobnostní identity.

Workshop: Tělesné vyjádření a jeho mentální reprezentace.

Contact: rmartins@fmh.utl.pt

Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD.

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví. Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Téma přednášky: Neuroplasticita a psychomotorické programy.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

Prof. Attilio Carraro

 • Odborný asistent výchovných metod, metodologie Tv, pohybových aktivit na katedře pedagogických věd, na Pedagogické fakultě na Univerzitě v Padově (Itálie).


Téma přednášky: Role tělovýchovných aktivit v procesu léčby alkoholových závislostí.

Workshop: Testování pozitivního prožitku při tělesné aktivitě.

Kontakt: attilio.carraro@unipd.it

Petr Veleta Ph.D.

 • Absolvent Taneční konzervatoře v Praze.
 • Roční stáž na London School of Contemporary Dance a HAMU, obor choreografie.
 • Absolvent postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Působil jako sólista baletu, později jako taneční pedagog a choreograf. K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České Alzheimerovské společnosti a Gerontologického centra v Praze.

Téma přednášky a workshopu:

Prezentace českého pilotního projektu a evropského projektu Duality of Life 2011.

Pozitivní komunikace, tanec, zpěv a hudba otevírá dveře zapomnění“.

Kontakt: petrveleta@centrum.cz

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace. Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Téma přednášky: Přehledové studie v psychomotorické terapii.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D

 • Absolventka oboru pedagogika – psychologie a jednooborové psychologie na FF UK Praha.
 • Věnuje se využití různých druhů terapie (arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie).
 • Od roku 2006 působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze.


Téma přednášky:
Didaktické aspekty edukace pohybových aktivit dětí se syndromem ADHD.


Workshop:
Didaktická edukace pohybových aktivit u dětí se syndromem ADHD (rozbor kazuistiky, doporučení psychomotorického programu a jeho didaktická specifika).

Kontakt:

sauerova@palestra.cz

marketa.sauer@atlas.cz

Mgr. Tereza Louková

 • Absolventka oboru tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem a studuje doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno. Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví a psychomotoriku.

Téma přednášky:
Teoretická východiska psychomotoriky.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

PhDr. Martin Dlabal, PhD.

 • Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní nemocnici na Bulovce v Praze.
 • Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou komunikační strategickou psychoterapii.

Workshop: Hand approach – ruce jako prostředek psychomotorické terapie.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

PhDr. Hana Kynštová

 • Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.
 • Dokončuje studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením B. Hátlové.
 • Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Workshop: Sociálně aktivizační program klientů s psychózou v denním centru.

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz

Rok 2013

Přednášející 2013

Prof. Guy Faulkner, PhD.

 • Profesor Guy Faulkner pracuje na Fakultě Tělesné výchovy a zdraví na Univerzitě v Torontu (Kanada).
 • Aktivní člen Federace sportovních psychologů.
 • Od roku 1995 prezentuje studie pojednávající o vlivu tělesných cvičení na psychický stav psychiatrických pacientů.
Prof. Michel Probst, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia “Psychomotorické terapie” a “Relaxační terapie” na KULeuven(Belgie).
 • Od roku 1979působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy.
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti:Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

Natalia YurevnaOganesyan, PhD.

 • Psycholožka a psychoterapeutka.
 • Vedoucí oddělení taneční terapie

Pedagogické fakulty A.I.Gercena v Petrohradě (Rusko).

Prof. Adrian Taylor

 • Působí na Univerzitě v Exteru (Velká Británie).
 • Oblasti působení: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví (Exercise and Health Psychology,Sport & Health Sciences, College of Life and Environmental Science).
 • Zabývá se vlivem cvičení na psychickou pohodu, a pochopením toho, jak fyzická aktivita posiluje psychické složky osobnosti. Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

 • Absolventka FTVS a psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 • Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
 • Odborný asistent, psycholog

Pedagogická činnost v oblasti:

psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na sport,  psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Viola- SybilleLenz

 • Taneční a výrazová terapeutka (Německo).

 • Členka odborné německé

společnosti tanečních terapeutů – BTD.

 • Vystudovala pedagogiku se zaměřením na klinickou medicínu.

 • Dvanáct let pracuje na Klinice psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky v Altenburgu.

 • V terapii jednotlivce i skupiny používá nonverbální interakční

modely mezi matkou a dítětem ve spojení s možnými

důsledky na jejich vazbu a dále využívá pohybové profily dle Kestenbergové.

Stephan Roebers

 

 

 

 

 • Psychoterapeut (Německo).
 • Vystudoval speciální pedagogiku, tanec a taneční pedagogiku , absolventexpresivní terapie (BTD) v klinickém kontextu.
 • Výcvik v HalprinLife / Art Process, zaměření na systémovou psychotraumatologii podle Rupperta.

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 • Profesorka na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Oblast zájmu: Kvalita života osob s mentálním postižením. Integrace prostřednictvím pohybových aktivit, sportu, vzdělávání.

e-mail:  hana.valkova@upol.cz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Doc. PhDr. Novotná Viléma

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze.
 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici.

Email: vnovotna@email.cz

Prof. Attilio Carraro

 • Odborný asistent výchovných metod, metodologie Tv, pohybových aktivit na katedře pedagogických věd, na Pedagogické fakultě na Univerzitě v Padově (Itálie).
 • Učí metodiku a didaktiku tělesné výchovy v primárním vzdělávání.

Kontakt: attilio.carraro@unipd.it

Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace.
 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 • Absolventka oborutělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem a studuje doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno pod vedením doc.Blahutkové.
 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví a psychomotoriku.

Téma přednášky:.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Davy Vancampfort, Ph.D.

 

 

 

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campusKortenberg, v Belgii.
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

 • Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.
 • Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením B. Hátlové.
 • Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Kontakt:hana.kynstova@ujep.cz

Darya Mikhaylova, can PhD.

 • Psycholožka a taneční terapeutka v psychiatrické léčebně Skvortsova-Stepanova (Saint Petersburg).
 • Studentka PhD. uprof. N.U.Oganesjan.
Rok 2014

Přednášející 2014

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.

 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.

 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.

 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace.

 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

Jean-Michel Albaret, Ph.D.

 • Odborný asistent na univerzitě v Toulouse (FR);

 • Ředitel Psychomotorického institutu vzdělávání Toulouse.

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

 • Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor tělesná výchova, společenské vědy;

 • Absolvent postgraduálního studia Kinantropologie;

 • Odborný asistent na Katedře podpory zdraví, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně;

 • Pedagogická činnost v oblasti: zdravotní tělesná výchova, kompenzační cvičení, didaktika tělesné výchovy, psychomotorika, pohybové aktivity pro seniory.

Kontakt: grmela@fsps.muni.cz

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

 • Absolventka FTVS a psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze.

 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.

 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 • Rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra

 • Přední odborník na problematiku psychologie odolnosti

 • Orientuje se na problematiku prožitkovosti pohybových cvičení ve vztahu ke kvalitě života

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 • od roku 2003 spolupracuje s UK Fakultou humanitních studií, katedrou „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích“ a v roce 2009 zde byla habilitována v oboru Sociální a kulturní antropologie;

 • Významná osobnost české gerontologie;

 • Spoluzakladatelkou České Alzheimerovské společnosti , v současnosti je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti;

 • Od roku 2007 je členkou výboru International Association of Gerontology and Geriatrics a od roku 2008 členkou výboru Alzheimer Europe;

 • Od roku 1992 ředitelkou Gerontologického centra v Praze.

Profesor Gerd Hölter, Ph.D.

 • od roku 1992 profesor pro vzdělávání v oblasti pohybu a pohybovou terapii na Universitě v Dortmundu;

 • 1996 aprobace jako analytický terapeut pro děti a mládež a vedoucí pohybové ambulance v centru pro poradenství a terapii na Univerzitě v Dortmundu;

 • autor mnoha odborných publikací v oblasti didaktiky, taneční a pohybové terapie a evaluačního výzkumu.

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

 • Proděkanka pro vnější vztahy Masarykovy Univerzity v Brně;

 • Docentka na fakultě Sportovních studií MU v Brně katedra podpory zdraví;

 • Orientace na uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů.

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 • Absolventka oboru tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha, doktorského studia na FSS MU Brno obor Sociální psychologie.

 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví, duševní hygienu a psychomotoriku.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc.

 • Profesor v ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové;

 • Členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.

Martin Elodie

 • Psychomotorický terapeut univerzity v Toulouse;

 • Člen Psychomotorického institutu vzdělávání Toulouse.

Valentina Moro, Ph.D.

 • odborný asistent na katedře filosofie, vzdělávání a psychologie na Univerzitě ve Veroně v Itálii;

 • 2004 – získala doktorát v oblasti psychologie a psychiatrie.

Doc. PhDr. Viléma Novotná

Mgr. Iveta Šimůnková, Msc.

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze.

 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici.

Kontakt: vnovotna@email.cz

 • Odborná asistentka gymnastiky na FTVS UK v Praze

 • Studentka doktorského programu kinantropologie u prof. Novotné

 • Zabývá se tělesnou gramotností a systémem vzdělávání v gymnastice a hudebně-pohybových skladbách

Mgr. Jitka Suchá

 • Absolventka oboru ergoterapie a fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze

 • Pracovník v gerontologickém centru jako vedoucí denního stacionáře pro seniory, paměťový trenér

 • Autorka mnoha vědeckých publikací

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.