Rok 2013

Přednášející 2013

Prof. Guy Faulkner, PhD.

 • Profesor Guy Faulkner pracuje na Fakultě Tělesné výchovy a zdraví na Univerzitě v Torontu (Kanada).
 • Aktivní člen Federace sportovních psychologů.
 • Od roku 1995 prezentuje studie pojednávající o vlivu tělesných cvičení na psychický stav psychiatrických pacientů.
Prof. Michel Probst, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia “Psychomotorické terapie” a “Relaxační terapie” na KULeuven(Belgie).
 • Od roku 1979působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy.
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti:Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

Natalia YurevnaOganesyan, PhD.

 • Psycholožka a psychoterapeutka.
 • Vedoucí oddělení taneční terapie

Pedagogické fakulty A.I.Gercena v Petrohradě (Rusko).

Prof. Adrian Taylor

 • Působí na Univerzitě v Exteru (Velká Británie).
 • Oblasti působení: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví (Exercise and Health Psychology,Sport & Health Sciences, College of Life and Environmental Science).
 • Zabývá se vlivem cvičení na psychickou pohodu, a pochopením toho, jak fyzická aktivita posiluje psychické složky osobnosti. Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

 • Absolventka FTVS a psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 • Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
 • Odborný asistent, psycholog

Pedagogická činnost v oblasti:

psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na sport,  psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Viola- SybilleLenz

 • Taneční a výrazová terapeutka (Německo).

 • Členka odborné německé

společnosti tanečních terapeutů – BTD.

 • Vystudovala pedagogiku se zaměřením na klinickou medicínu.

 • Dvanáct let pracuje na Klinice psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky v Altenburgu.

 • V terapii jednotlivce i skupiny používá nonverbální interakční

modely mezi matkou a dítětem ve spojení s možnými

důsledky na jejich vazbu a dále využívá pohybové profily dle Kestenbergové.

Stephan Roebers

 

 

 

 

 • Psychoterapeut (Německo).
 • Vystudoval speciální pedagogiku, tanec a taneční pedagogiku , absolventexpresivní terapie (BTD) v klinickém kontextu.
 • Výcvik v HalprinLife / Art Process, zaměření na systémovou psychotraumatologii podle Rupperta.

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 • Profesorka na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Oblast zájmu: Kvalita života osob s mentálním postižením. Integrace prostřednictvím pohybových aktivit, sportu, vzdělávání.

e-mail:  hana.valkova@upol.cz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Doc. PhDr. Novotná Viléma

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze.
 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici.

Email: vnovotna@email.cz

Prof. Attilio Carraro

 • Odborný asistent výchovných metod, metodologie Tv, pohybových aktivit na katedře pedagogických věd, na Pedagogické fakultě na Univerzitě v Padově (Itálie).
 • Učí metodiku a didaktiku tělesné výchovy v primárním vzdělávání.

Kontakt: attilio.carraro@unipd.it

Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace.
 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 • Absolventka oborutělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem a studuje doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno pod vedením doc.Blahutkové.
 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví a psychomotoriku.

Téma přednášky:.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Davy Vancampfort, Ph.D.

 

 

 

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campusKortenberg, v Belgii.
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

 • Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.
 • Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením B. Hátlové.
 • Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Kontakt:hana.kynstova@ujep.cz

Darya Mikhaylova, can PhD.

 • Psycholožka a taneční terapeutka v psychiatrické léčebně Skvortsova-Stepanova (Saint Petersburg).
 • Studentka PhD. uprof. N.U.Oganesjan.
Rok 2013

Program 2013

4. Mezinárodní seminář psychomotoriky:

Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie

Program

Úterý 9.dubna

12.30 – 13.45 Registrace(u hlavního vchodu)

14.00 – 14.15 Zahájení – učebna K 152

 • Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.)

14.15 – 18.00 Úvodní přednášky – Historie a současnost psychomotorické terapie v

léčbě schizofrenie.

Doc. Běla Hátlová, PhD. (KPS PF UJEP) & PhDr.Hana Kynštová, PhD. (UJEP FSZ)

 • Proč psychomotorická terapie pro pacienty se schizofrenií?

Prof.Guy Faulkner, PhD. (Toronto, Kanada)

 • Cvičení jako terapeutický doplněk pro jedince se schizofrenií.

15.15 – 15.30 přestávka

Prof. Michel Probst, Ph.D.(KU Leuven, Belgie)

 • Vývoj psychomotorické terapie pro pacienty se schizofrenií v Belgii.

as.prof. Natalia.Oganesjan , PhD. (St.-Peterburg, Russia)

 • Historie a současnost užití metod motorické terapie v Rusku s pacienty s diagnózou schizofrenie.

16.30 – 16.45 přestávka

Prof.Marit Sørensen (Oslo, Norway)

 • Historie tělesných cvičení v norské psychiatrii.

Prof. Hana Válková, PhD. (Palackého University Olomouc, CZ)

 • Přizpůsobená tělesná aktivita a psychomotorická terapie.

Středa 10.dubna

9.00 – 13.00 Přednášky – aula

Prof. Guy Faulkner, Ph.D. (Toronto, Kanada)

 • Důvod k tělesné aktivitě: Faktor výhry.

Prof. Adrian Taylor, Ph.D. (Exeter, UK)

 • Rozšíření kouření mezi lidmi se schizofrenií.

as.prof. Viléma Novotná(FTVS UK Praha, CZ)

 • Gymnastická gramotnost jako základ pohybové terapie.

10.30 – 10.45 přestávka

Lenz Viola Sibylle(Altenburg, Germany)& Stephan Roebers (Dessau, Germany)

 • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu.

Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgium)

 • Jak stanovujeme bezpečný cvičební protokol pro pacienty se schizofrenií?

11.45 – 12.00 přestávka


Prof. Adrian Taylor, PhD. (Exeter, UK)

 • Role cvičení jako terapie snižující a eliminující kouření (z experimentální práce v laboratoři k vývoji intervencí).

Geir Haakstad (Oslo, Norsko)

 • Tělesná aktivita a mezioborové spojení dvojí diagnózy. Evaulace TED.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 17.00 Workshopy – tělocvičny

Tělocvična A

14.00 – 15.20 Lenz Viola Sibylle(Altenburg)&Stephan Roebers (Dessau, Germany)

    • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu.

15.30 – 16.50 doc. Marie Blahutková, PhD. (FSPS, PF MU Brno)

    • Psychomotoricképsychoregulační techniky.

Tělocvična B

14.00 –15.20 Darya Mikhaylova(Psychiatrická klinika S-Peterburgh, Rusko)

    • Metody taneční terapie s pacienty s diagnózou schizofrenie.

15.30 –16.50 Ksenie Krause(Psychiatrická klinika Samara, Rusko)

    • Metody pohybové terapie u pacientů s diagnózou schizofrenie v Samaře Rusku.

19.00 Společenský večer

Čtvrtek 11.dubna

8.15 – 9.00 Posterová sekce

9.00 – 11.30 Workshopy – tělocvičny

Tělocvična A

9:00 – 10.00  Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, Campus Kortenberg, Belgie)

    • Psychomotoricko – terapeutické programy pro pacienty se schizofrenií na UPC, KU L,campusKortenberg.

10.15 – 11.45 as.prof. Natalia Oganesjan , PhD. (St.-Peterburg, Rusko)

    • Taneční terapie pacientů se schizofrenií s přetrvávajícími deficity.

Tělocvična B

9:00 – 10.00 PhDr. Hana Kynštová PhD. &Tereza Louková PhD. (FZS, PF UJEP)

    • Sociálně – aktivační program klientů s psychózou v denním centru.

12.00 – 13.00 Oficiální zakončení semináře

Prof. Michel Probst, Ph.D. (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgie)

Psychomotorická terapie – vize do budoucna.

Doc. Běla Hátlová,Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem, CZ)Psychomotorická terapie – vize do budoucna

Mgr. Tereza Louková, PhD. (UJEP PF, Ústí nad Labem, CZ) Ukončení, PMT pozvání na další seminář.