Rok 2017

Přednášející 2017

 


1) Prof. Marit Sørensen Ph.D.

Profesorka sportovní psychologie – Norská škola Sportovních studií v Oslu.

Učitelka angličtiny na ZŠ a výuka Tělesné výchovy v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Vyučuje neslyšící studenty.

Senior Advisor v sekci pro podporu zdraví, Národní institut pro veřejné zdraví.

Kontakt: marit.sorensen@nih.no

 

 


2)Prof. Adrian H. Taylor

Vedoucí výzkumu zdravotní péče na universitě v Plymouth.

Působil v oblasti psychologie cvičení a zdraví na čtyřech universitách ve Velké Británii (Brighton, De Montfort, Exeter, Plymouth).

Zaměření: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví.

Šéfredaktor interdisciplinárního deníku Duševního zdraví a pohybové aktivity

Zabývá se vlivem  cvičení na psychickou pohodu a pochopením  toho, jak pohybová aktivita posiluje psychické složky osobnosti.  Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti

Kontakt: Adrian.taylor@plymouth.ac.uk

 

 

3) Mgr. Tereza Louková, Ph.D

Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a
psychologie na FTVS UK Praha.

Od září 2008 působí, jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru – Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové.

Patří mezi hlavní organizátory mezinárodní konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem.

Zaměřuje se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a
psychomotoriku.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

 

 


4) Marte Bentzen, Ph.D

Výzkumný pracovník na katedře psychologie a koučování na Norské škole Sportovních věd v mezinárodním výzkumu: Pohybová aktivita, jako součást při léčbě psychiatrických pacientů (Psych Pat Projekt).

Ph.D. ve sportovních vědách, titul v oboru Aplikovaná tělesná aktivita, vzdělávání učitelů

Terapeutka na psychiatrickém oddělení.

Působí jako poradce v několika různých rehabilitačních institucích, které používají přizpůsobené pohybové aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu u dospělých pacientů.

Kontakt: marte.bentzen@nih.no

 

 

5) PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze

V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní
nemocnici na Bulovce v Praze. 

Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou
komunikační strategickou psychoterapii.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

 

 

 

6 ) doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.

Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 

 


7) Anders Farholm

Doktorand Norské školy sportovních věd v Oslu, Katedra Coachingu
a psychologie sportu.

Hlavní oblastí zájmu je motivace pro pohybovou aktivitu pro jedince s vážným psychickým onemocněním.

Kontakt: anders.farholm@nih.no

 

 


8) Magne Hem Stenersen


Magisterský studijní program ve Sportovních vědách.
Instruktor v několika různých rehabilitačních institucích a
organizací, využívajících přizpůsobené fyzické aktivity
jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou
pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.

 


9) Mary – Anne Paterson

Terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění, vede workshopy

ve Velké Británii, Evropě i v České republice, Izraeli a v Rusku.

Arteterapeutka v rehabilitační nemocnici N.H.S a Cancerkin UNIT the Royal Free nemocnici v Londýně. Pracuje dlouhodobě s duševně nemocnými klienty a s klienty s vážnými úrazy na oddělení fyzioterapie.

Arteterapii a sociální umění nabízí dětem, mladým lidem a seniorům z pečovatelských zařízení, nemocnicím a centrům pro zdravotně znevýhodněné ve Velké Británii a v Rusku.

Účastní se respitních víkendů pro uprchlíky a lidi žijící v exilu v Londýně a ve Velké Británii.

 

 


10)Mgr. Marianna Kollarová

Doktrorandka v oboru Sociální psychologie a psychologie práce na Universitě P.J.Šafářika v Košicích.

Psycholožka v Dětském domově Spišské Vlachy. Mediátorka a členka Slovenské psychologické společnosti.

Kontakt: marianna.kollarova@gmail.com


11) doc. PaeDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)

Odborný asistent VUT Brno, psycholog a sportovní psycholog.

Pedagogická činnost v oblasti: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování,
psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na
sport, psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Kontakt: blahutkova@fsps.muni.cz

 

13) PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.

Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením doc. B. Hátlové.

Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz

 

 

 


14) Mgr. Miroslava Papajiková

Magisterský obor Andragogika a Personální řízení na FF UK v Praze

Absolventka Mgr. oboru Politologie na FSV UK v Praze

Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  Vědomé
Tělo – Labanova analýza pohybu/Baternieff Fundamentals. 

Vzdělává se v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a
psychomotoriky. Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.

Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a
seminářích českých i zahraničních lektorů.

Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití
tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění
projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Kontakt: mirka.papajikova@seznam.cz

 

 


15) PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Odborná
asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut.

S dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému;

hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.

Kontakt: renata.hajna@ujep.cz

 

 

 

 

 

Rok 2017

Program 2017

8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PSYCHOMOTORIKY

Pohybová aktivita a duševní zdraví

Program 2017

(předběžný)

Úterý 4. dubna (Hotel Clarion)

10.30 – 11.30 Registrace

11.30   Zahájení – PF UJEP Ústí nad Labem

Tereza Louková (asistent katedry psychologie PF UJEP, organizátor konference)

Pavel Doulík (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.)

12.30 – 14.00  Úvodní přednášky – hlavní hosté

Marit Sörensen (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

Adrian Taylor (Univerzita Plymouth, United Kingdom)

14.30 – 16.30 Přednášky

Tereza Louková (asistent katedry psychologie PF UJEP)

Martin Dlabal (KPS PF UJEP, CZ)

Marte Bentzen (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

Středa 5.dubna (Hotel Vladimír)

10.00 – 12.30 Přednášky

Běla Hátlová (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

Anders Farholm (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

Magne Hem Stenersen (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 16.30 Přednášky

Mary – Anne Paterson (Cancerkin Unit the Royal Free Hospital London)

Marie Blahutková (VUT Brno)

Hana Kynštová (FZS UJEP Ústí nad Labem)

Otakar Fleischmann (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

Čtvrtek 6.dubna (tělovičny PF UJEP, Hoření 13)

9.00 – 12.30 Workshopy

Mirka Papajiková

Renata Hajná

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 16.30 Workshopy

Marie Blahutková

Tereza Louková

16.30 Oficiální ukončení konference