Rok 2012

Přednášející 2012

Prof. MaritSørensen

 • Profesorka sportovní psychologie na Norské škole Sportovních studií v Oslu (Norsko).

Téma přednášky:

Motivace k tělesné aktivitě u jedinců s mentálním postižením.

Workshop: Tělesná aktivita pro jedince s mentálním postižením.

Kontakt: marit.sorensen@nih.no

Prof. Michel Probst, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia “Psychomotorické terapie” a “Relaxační terapie” na KU Leuven (Belgie).
 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy.
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.

Téma přednášky: Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví pro dospělé (teoretický přístup).


Workshop: Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví (praxe).

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

Prof. Gioacchino Pagliaro

 • Ředitel Psychologické kliniky v Bologni (U.O.C. Psicologia Clinica Ospedaliera), Onkologické oddělení.
 • Profesor klinické psychologie na Univerzitě v Padově.
 • Psycholog a psychoterapeut. Od roku 1993 profesor a lektor na oddělení Klinické psychologie na Universitě v Padově. Věnuje se holistickému modelu a alternativním psychologickým metodám v klinické praxi.
 • Víceprezident mezinárodní společnosti AIREMP pro výzkum medicíny a psychologie v Entanglementin.

Téma přednášky: Změna paradigmatu ve vědě a v modelu mysl-tělo.

Workshop: Meditace jako cesta ke zdraví.

Kontakt:

gioacchino.pagliaro@ausl.bologna.it

gioacchino.pagliaro@unipd.it

Rui Roque Fernando Martins, Ph.d

 • Profesor a více-prezident na Technické Univerzitě v Lisabonu (Faculty of Human Kinetics, UTL, Portugal)
 • President Evropského Fóra Psychomotoriky.
 • Koordinátor magisterských předmětů v oblasti psychomotorické rehabilitace FHM – UTL.
 • Portugalský delegát v Mezinárodní organizaci psychomotoriky a relaxace v Paříži.
 • Zakládající člen a více-prezident Portugalské Asociace Psychomotoriky.

 

Téma přednášky: tělo a pohyb při vytváření osobnostní identity.

Workshop: Tělesné vyjádření a jeho mentální reprezentace.

Contact: rmartins@fmh.utl.pt

Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD.

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví. Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Téma přednášky: Neuroplasticita a psychomotorické programy.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

Prof. Attilio Carraro

 • Odborný asistent výchovných metod, metodologie Tv, pohybových aktivit na katedře pedagogických věd, na Pedagogické fakultě na Univerzitě v Padově (Itálie).


Téma přednášky: Role tělovýchovných aktivit v procesu léčby alkoholových závislostí.

Workshop: Testování pozitivního prožitku při tělesné aktivitě.

Kontakt: attilio.carraro@unipd.it

Petr Veleta Ph.D.

 • Absolvent Taneční konzervatoře v Praze.
 • Roční stáž na London School of Contemporary Dance a HAMU, obor choreografie.
 • Absolvent postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Působil jako sólista baletu, později jako taneční pedagog a choreograf. K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České Alzheimerovské společnosti a Gerontologického centra v Praze.

Téma přednášky a workshopu:

Prezentace českého pilotního projektu a evropského projektu Duality of Life 2011.

Pozitivní komunikace, tanec, zpěv a hudba otevírá dveře zapomnění“.

Kontakt: petrveleta@centrum.cz

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace. Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Téma přednášky: Přehledové studie v psychomotorické terapii.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D

 • Absolventka oboru pedagogika – psychologie a jednooborové psychologie na FF UK Praha.
 • Věnuje se využití různých druhů terapie (arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie).
 • Od roku 2006 působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze.


Téma přednášky:
Didaktické aspekty edukace pohybových aktivit dětí se syndromem ADHD.


Workshop:
Didaktická edukace pohybových aktivit u dětí se syndromem ADHD (rozbor kazuistiky, doporučení psychomotorického programu a jeho didaktická specifika).

Kontakt:

sauerova@palestra.cz

marketa.sauer@atlas.cz

Mgr. Tereza Louková

 • Absolventka oboru tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem a studuje doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno. Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví a psychomotoriku.

Téma přednášky:
Teoretická východiska psychomotoriky.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

PhDr. Martin Dlabal, PhD.

 • Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní nemocnici na Bulovce v Praze.
 • Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou komunikační strategickou psychoterapii.

Workshop: Hand approach – ruce jako prostředek psychomotorické terapie.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

PhDr. Hana Kynštová

 • Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.
 • Dokončuje studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením B. Hátlové.
 • Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Workshop: Sociálně aktivizační program klientů s psychózou v denním centru.

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz