Rok 2016

Přednášející 2016

 

Prof. Marit Sørensen, Ph.D.

 • Profesorka sportovní psychologie – Norská škola Sportovních studií v Oslu
 • Učitelka angličtiny na ZŠ, výuka Tv v sociálních a zdravotnických zařízeních
 • Výuka neslyšících studentů
 • Senior Advisor v sekci pro podporu zdraví, Národní institut pro veřejné zdraví.

Mag. rer. nat. Wolfgang Ruf

 

 • Narozen 1983 v Kirchdorfu,
 • 2003- 2008 obor Sportovní věda na Universitě v Grazu,
 • 2006- 2007 navazující obor Sportovní věda na Universitě v Tartu, Estonsko
 • 2008- 2014 Manažer a zakladatel projektu : “Pro move Graz and pro move Austria, sport lidem s problémy s mentálním zdravím“.
 • Od 2013 Odborný asistent na katedře tělesné aktivity a veřejného zdraví při Institutu sportovní vědy na Universitě v Grazu.

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu;
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem;
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví;
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.
 • Kontakt: belahatlova@centrum.cz

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

 • Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní nemocnici na Bulovce v Praze.
 • Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou komunikační strategickou psychoterapii.

doc. PaeDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 • Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
 • Odborný asistent, psycholog, sportovní psycholog.
 • Pedagogická činnost v oblasti:

psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na sport, psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

 • absolventka Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně
 • od r.2009 odborný asistent na Katedře společenských věd a managementu sportu, FSpS MU
 • zabývá se využitím pohybových aktivit a her (žonglování, psychomotorické hry, aplikované pohybové aktivity aj.) u specifických cílových skupin
 • spolupracuje s katedrami sociální a speciální pedagogiky PdF MU, Atelierem výchovné dramatiky neslyšících JAMU,Centrem Kociánka pro děti a mládež s kombinovaným postižením či Klubem Parkinson Brno
 • v oblasti vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit spolupracuje dále se zahraničními institucemi (HfH Zurich, Švýcarsko; University of Vienna; Metropolia University Helsinki, Finsko; aj)
 • kromě akademických aktivit působí v Divadle KUFR.
 • Kontakt: travnikova@fsps.muni.cz

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 • Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • 2013 ukončila doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno pod vedením doc. Blahutkové.
 • Zaměřuje se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a psychomotoriku.
 • Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Mgr. Miroslava Papajiková

 • Studentka Mgr. oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ na FF UK v Praze
 • Absolventka Mgr. oboru POLITOLOGIE na FSV UK v Praze
 • Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  VĚDOMÉ TĚLO – LABANOVA ANALÝZA POHYBU/BATERNIEFF FUNDAMENTALS
 • Při studiu andragogiky se dále vzdělává v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky.
 • Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního rozvoje.
 • Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů.
 • Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Email: mirka.papajikova@seznam.cz

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, školní psycholog;
 • působila v Pedagogicko-psychologické poradně;
 • hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, poradenská psychologie.

 

Adéla Čermáková

 

 • Průvodkyně celostního rozvoje s využitím koučovacích a terapeutických přístupů pod značkou Comito, lektorka zážitkových workshopů;
 • Facilitátorka Mystického tance (Mystical Dance TM), provázených dynamických i klidových meditací a relaxačních cvičení;
 • Intstruktorka freedivingu – nádechového potápění
 • Zaměřuje se na témata životní transformace, dosahování rovnováhy a harmonie, redukce stresu a nalezení smyslu a pořádku;
 • Při své práci zapojuje mysl, tělo i duši, využívá propojení smyslů, dechová a energetická cvičení, věnuje se tématice zpracování emocí v propojení s tělem a čerpá inspiraci v přírodě prostřednictvím práce s elementy aj.

Anders Farholm, Ph.D

 • Doktorand Norské školy sportovních věd v Oslu, Katedra Coachingu a psychologie sportu.
 • Hlavní oblastí zájmu je motivace pro pohybovou aktivitu pro jedince s vážným psychickým onemocněním.

Magne Hem Stenersen

Student magisterského studijního programu v Sportovních vědách (2014-2016);

instruktor v několika různých rehabilitačních institucích a organizací, využívajících přizpůsobené fyzické aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.

H ans Olav Østebrød

 • V současné době dodělává magisterský studijní program ve Sportovních vědách na Norské škole sportovních studií (2014-2016);
 • ukončené bakalářské studium v oboru Pohybová aktivita a zdraví;
 • Osobní trenér a terapeut na psychiatrii;
 • Fyzická aktivita instruktor v několika různých institucí a organizací využívajících fyzické aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu mezi dětmi.

Fredrik Sørhaug Kristiansen

 

 • Nyní je studentem magisterského studijního programu v Sportovních vědách (2014-2016);
 • instruktor činnosti v institucích a organizacích, které využívají fyzické aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně aktivity a celkovou pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.

PhDr. Et Mgr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

 • Pracovní zkušenosti:
 • 1989 – doposud – UJEP v Ústí nad Labem

Odborný asistent katedry psychologie, Pedagogické fakulty a Fakulty zdravotnických studií, kde zaměřuje svoji práci zejména na sociální psychologii, psychopatologii, psychoterapii a psychologii zdraví

 • 1986-89 Učitel na základní škole, později zástupce ředitele (1983-87)
 • Vzdělání a specializace
 • 2008 Absolvent Karlovy Univerzity v Praze, obhájení PhDr., Ph.D. v oboru psychologie
 • 1992 Filozofická Fakulta UK, Praha, specializace: klinická psychologie
 • 1983 Pedagogická Fakulta, Plzeň. Obor: Český jazyk a Výtvarná výchova pro základní a střední školy

Geir Haakstad

 

 • Pracuje jako pedagog a lektor na univerzitě v Diakonhjemmet, a zároveň působí v tamní nemocnici na oddělení Psychiatrie v Oslu.
 • Získal titul v oboru kognitivní terapie a magisterský diplom v adaptivní pohybové aktivitě na Norské škole sportovních věd.
 • od roku 2000 doposud pracuje s osobami s psychickými poruchami v Dikemarksé nemocnici na psychiatrickém oddělení pro pacienty s diagnózami vážných psychických a mentálních poruch.
 • V roce 2007 začal pracovat v nemocnici v Diakonhjemmet, kde byl jedním z týmových leaderů a iniciátorů pro životní změnu a pohybovou aktivitu pacientů.
 • Poslední čtyři roky pracuje s osobami s vážným psychickým onemocněním, kteří jsou propuštěni do domácího ošetřování.

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

 

 • Dr. Kružíková pracuje jako muzikoterapeut u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u dětí se zvýšeným sociálním rizikem.
 • Je odbornou asistentkou Katedry hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na hlasovou výchovu a voice terapii.
 • V mateřských a rodinných centrech vytváří programy pro maminky s dětmi raného věku. Je také lektorkou hudební a pohybové výchovy, muzikoterapie nebo dalších jiných oblastí, směřujících k maximální podpoře rozvoje dítěte.

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

 • Pracuje jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií, Ústav školní pedagogiky;
 • 2002 vystudoval PdF MU Brno, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Mgr.
 • 2011 vystudoval na FF UP Olomouc, obor Psychologie, Bc.
 • 2012 získal doktorát na FSpS MU Brno, obor Kinantropologie, Ph.D.
 • 2013 vystudoval FF UP Olomouc, obor Psychologie, Mgr.
 • Instruktor Halliwickovy metody.

Kontakt: pacholik@fhs.utb.cz