Rok 2014

Přednášející 2014

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.

 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.

 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.

 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace.

 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

Jean-Michel Albaret, Ph.D.

 • Odborný asistent na univerzitě v Toulouse (FR);

 • Ředitel Psychomotorického institutu vzdělávání Toulouse.

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

 • Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor tělesná výchova, společenské vědy;

 • Absolvent postgraduálního studia Kinantropologie;

 • Odborný asistent na Katedře podpory zdraví, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně;

 • Pedagogická činnost v oblasti: zdravotní tělesná výchova, kompenzační cvičení, didaktika tělesné výchovy, psychomotorika, pohybové aktivity pro seniory.

Kontakt: grmela@fsps.muni.cz

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

 • Absolventka FTVS a psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze.

 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.

 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 • Rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra

 • Přední odborník na problematiku psychologie odolnosti

 • Orientuje se na problematiku prožitkovosti pohybových cvičení ve vztahu ke kvalitě života

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 • od roku 2003 spolupracuje s UK Fakultou humanitních studií, katedrou „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích“ a v roce 2009 zde byla habilitována v oboru Sociální a kulturní antropologie;

 • Významná osobnost české gerontologie;

 • Spoluzakladatelkou České Alzheimerovské společnosti , v současnosti je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti;

 • Od roku 2007 je členkou výboru International Association of Gerontology and Geriatrics a od roku 2008 členkou výboru Alzheimer Europe;

 • Od roku 1992 ředitelkou Gerontologického centra v Praze.

Profesor Gerd Hölter, Ph.D.

 • od roku 1992 profesor pro vzdělávání v oblasti pohybu a pohybovou terapii na Universitě v Dortmundu;

 • 1996 aprobace jako analytický terapeut pro děti a mládež a vedoucí pohybové ambulance v centru pro poradenství a terapii na Univerzitě v Dortmundu;

 • autor mnoha odborných publikací v oblasti didaktiky, taneční a pohybové terapie a evaluačního výzkumu.

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

 • Proděkanka pro vnější vztahy Masarykovy Univerzity v Brně;

 • Docentka na fakultě Sportovních studií MU v Brně katedra podpory zdraví;

 • Orientace na uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů.

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 • Absolventka oboru tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha, doktorského studia na FSS MU Brno obor Sociální psychologie.

 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví, duševní hygienu a psychomotoriku.

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc.

 • Profesor v ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové;

 • Členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.

Martin Elodie

 • Psychomotorický terapeut univerzity v Toulouse;

 • Člen Psychomotorického institutu vzdělávání Toulouse.

Valentina Moro, Ph.D.

 • odborný asistent na katedře filosofie, vzdělávání a psychologie na Univerzitě ve Veroně v Itálii;

 • 2004 – získala doktorát v oblasti psychologie a psychiatrie.

Doc. PhDr. Viléma Novotná

Mgr. Iveta Šimůnková, Msc.

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze.

 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici.

Kontakt: vnovotna@email.cz

 • Odborná asistentka gymnastiky na FTVS UK v Praze

 • Studentka doktorského programu kinantropologie u prof. Novotné

 • Zabývá se tělesnou gramotností a systémem vzdělávání v gymnastice a hudebně-pohybových skladbách

Mgr. Jitka Suchá

 • Absolventka oboru ergoterapie a fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze

 • Pracovník v gerontologickém centru jako vedoucí denního stacionáře pro seniory, paměťový trenér

 • Autorka mnoha vědeckých publikací

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

 • Vedoucí katedry psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Specializace na ontogenetickou a pedagogickou psychologii

Kontakt: iva.wedlichova@ujep.cz

Thesi Zak,

 • Terapeutka zaměřená na tělesně postižené osoby, starší osoby a osoby trpící Alzheimerovou chorobou

 • Již několik let pracuje také s dětmi

 • Aktivně přednáší na konferencích, seminářích, vysokých školách apod.

 • působila jako referentka na Pedagogické Vysoké škole ve Vídni;

 • od roku 2002 funguje jako samostatná, mobilní lektorka v oblasti psychomotorického rozvoje lidí mezi 3 až 103 lety v mateřských školách, základních a středních školách, v institucích s postiženými, v klubech pro seniory.

Prof. Michel Probst, Ph.D.

Davy Vancampfort, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia “Psychomotorické terapie” a “Relaxační terapie” na KU Leuven(Belgie).

 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy.

 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.

 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campus Kortenberg, v Belgii.

 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.