Rok 2018

ROK 2018

prof. Kalliopi Trouliodborná asistentka na katedře předškolního vzdělávání, Krétská univerzita, Řecko

Kalliopi Trouli, profesorka tělesné výchovy, dramatické výchovy a animace, držitelka magisterského titulu a PhD z pedagogických věd, které získala na Katedře základního vzdělávání Univerzity na Krétě.

V současnosti působí jako odborná asistentka na Krétské univerzitě na Katedře předškolního vzdělávání se specializací na obor „Tělesná a psychomotorická výchova v raném dětství“. Její výzkumné zájmy zahrnují grafomotorický vývoj a hodnocení dětí, výchovu pohybem – moderní pedagogické přístupy, tělesnou a psychomotorickou výchovu v raném dětství, přípravu učitelů a psychomotorickou intervenci.

 

Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita Praha

Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze.

Pracovala v odboru Základní a rekreační tělesné výchovy ÚV ČSTV a ve Výzkumném ústavu tělovýchovném.

Od roku 1991 pracuje na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje především v oborech učitelství pro předškolní a mladší školní věk. V roce 1994 obhájila disertaci, v roce 1998 získala docenturu. Byla řešitelkou několika grantů a spolupracovala se zahraničím v různých projektech, které se týkaly pohybu v životě dětí a žáků, např.Freie Universitat Berlin, Universitat Marburg, Pedagogickou fakultou v Ljubljani a Koperu, univerzitou v Salt Lake City. Svoji odbornost zaměřila na tělesnou výchovu nejmenších dětí a v této oblasti také publikovala řadu výzkumných a vědeckých prací i metodických knih pro  rodiče i učitele.

Pracovala v Asociaci Sport pro všechny v oblasti tělesné výchovy předškolních dětí, zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky, zastupovala českou republiku v Evropském fóru psychomotoriky, spolupracuje se Sokolem, více jak třicet let vedla cvičení rodičů a dětí, předškolních dětí i dospělých.

 

 

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a psychologie na FTVS UK Praha.

Od září 2008 působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru – Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové se zaměřením na Psychomotoriku u dětí mladšího školního věku.

Zaměřuje se na propojování pohybu a psyché v oblasti psychologie zdraví, duševní hygieny, psychomotoriky, psychologie sportu.

 

 

PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem s dlouholetou praxí ve výuce na různých typech škol.

Studium pedagogiky – psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze.

V 2003 zakončila doktorandské studium na kat. školní psychologie PedF UK v Praze, obor Pedagogická psychologie Ph.D. za vedení doc. Marty Langové, CSc.

Hlavní oblasti výzkumného zaměření: vývojová psychologie, pedagogická psychologie,  výchovné a kariérní poradenství. Kontaktní osoba mezinárodních projektů, koordinátorka  programu ERASMUS na KPS PF UJEP.

Kontakt: vladislava.hermanova@ujep.cz

 

Ing. Bc. Lenka Semerádová

Od dětství se věnuje různým druhům pohybu, zejména tanečně zaměřeného.

Více než 10 let studuje a praktikuje cvičení Tai chi, které propojuje se svým zájmem o osobní rozvoj a pohyb jako takový.

Je členkou České asociace taijiquan, kde získala 4. dan. Od roku 2015 je lektorkou kurzů Čínská cvičení pro zdraví (základy Tai chi), pořádaných v rámci Univerzity třetího věku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

V roce 2017 absolvovala bakalářské studium oboru Sociálně pedagogická asistence Pedagogické fakulty UJEP se zaměřením na seniory a znevýhodněné dospělé obhájením bakalářské práce na téma Motivace seniorů k tradičním čínským cvičením pro zdraví.

 

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

Zaměřuje se na sportovní psychologii, psychologii zdraví a psychomotorickou terapii.

Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 

Geir Haakstad

Norská škola sportovních studií, Oslo

Pracuje jako pedagog a lektor na univerzitě v Diakonhjemmet, a zároveň působí v tamní nemocnici na oddělení Psychiatrie v Oslu.

Získal titul v oboru kognitivní terapie a magisterský diplom v adaptivní pohybové aktivitě na Norské škole sportovních věd.

Od roku 2000 doposud pracuje s osobami s psychickými poruchami v Dikemarksé nemocnici na psychiatrickém oddělení pro pacienty s diagnózami vážných psychických a mentálních poruch.

V roce 2007 začal pracovat v nemocnici v Diakonhjemmet, kde byl jedním z týmových leaderů a iniciátorů pro životní změnu a pohybovou aktivitu pacientů.

Poslední čtyři roky pracuje s osobami s vážným psychickým onemocněním, kteří jsou propuštěni do domácího ošetřování.

 

Ruben Verpelstad

nemocnice Diakonhjemmet, oddělení psychiatrie, Vinderen, Norsko

Nyní pracuje jako pracovní terapeut v nemocnici Diakonhjemmet, oddělení psychiatrie, Vinderen, Norsko. Specializoval se na duševní poruchy, kognitivní terapii a je vzdělán v práci  s ambulantními pacienty s možností násilného chování. Pracuje v psychiatrii od roku 2004. V současné době pracuje jako případový manažer ve FACT-team, stará se o lidi s psychózou a bipolárními poruchami. Našel využití v pohybových aktivitách jako součástí léčby.

 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vedoucí katedry psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Specializace na ontogenetickou a pedagogickou psychologii

Kontakt: iva.wedlichova@ujep.cz

 

 

 

Mgr. David Karel, Ph.D.

Odborný asistent na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvent psychologie na Fakultě psychologie Universitá degli studi di Padova, Itálie.

Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zakladatel Institutu strategické terapie, psychoterapeut a hypnoterapeut.

Aktuálně se věnuje otázkám sebepojetí a psychickým aspektům neplodnosti.

 

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.

Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou komunikační strategickou psychoterapii.

V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní nemocnici na Bulovce v Praze.

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

 

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému.

hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.

Kontakt: renata.hajna@ujep.cz

 

Mgr. Miroslava Papajiková

Magisterský obor Andragogika a Personální řízení na FF UK v Praze.

Absolventka Mgr. oboru Politologie na FSV UK v Praze

Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  Vědomé Tělo – Labanova analýza pohybu/Baternieff Fundamentals.

Vzdělává se v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky. Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.

Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů.

Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Kontakt: mirka.papajikova@seznam.cz

 

Mary – Anne Paterson

Arteterapeutka v rehabilitační nemocnici N.H.S a Cancerkin UNIT the Royal Free nemocnici v Londýně.

Terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění, vede workshopy

ve Velké Británii, Evropě i v České republice, Izraeli a v Rusku.

Pracuje dlouhodobě s duševně nemocnými klienty a s klienty s vážnými úrazy na oddělení fyzioterapie.

Arteterapii a sociální umění nabízí dětem, mladým lidem a seniorům z pečovatelských zařízení, nemocnicím a centrům pro zdravotně znevýhodněné ve Velké Británii a v Rusku.

Účastní se respitních víkendů pro uprchlíky a lidi žijící v exilu v Londýně a ve Velké Británii.